Om två eller fler parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan bl.a. tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål.