Allmänna villkor – Advokatfirma Sven Jernryd AB

Allmänna avtalsvillkor

Dessa villkor äger tillämpning på erhållna uppdrag och gäller från och med 2019-01-01.

1 Tillämpningsområde

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller mellan klienten och Advokatfirma Sven Jernryd AB (”Advokatfirman”) för samtliga tjänster (”uppdrag”) som tilldelats Advokatfirman.

1.2 Med uppdrag förstås varje tjänst som Advokatfirman levererar, såväl för enstaka som löpande ärenden.

1.3 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller endast i den mån de står i överensstämmelse med vad som följer av tvingande lag och Advokatsamfundets vägledande riktlinjer för god advokatsed.

1.4 När ni anlitat Advokatfirman anses ni ha accepterat de Allmänna avtalsvillkoren.

2 Mottagande och frånträdande av uppdrag

2.1 Advokatfirman tar emot uppdrag muntligen eller skriftligen. Uppdragen anses lämnade till Advokatfirman och inte till särskild jurist om det inte gäller ett särskilt förordnande.

2.2 Om inte annat framkommer utgår Advokatfirman från att kontaktpersonen som lämnat uppdraget är behörig att företräda uppdragsgivaren. Detta oavsett om fullmakt eller annan behörighetshandling uppvisats.

2.3 Om inte särskilda skäl föranleder det är Advokatfirman inte skyldig att kontrollera att de uppgifter som klienten lämnar inom ramen för ett uppdrag är riktiga.

2.4 Om ett uppdrag innebär intressekonflikt eller att beaktansvärd risk för sådan föreligger, får Advokatfirman enligt reglerna om god advokatsed inte anta uppdraget. Advokatfirman har rätt att tacka nej till ett uppdrag utan att ange de skäl som ligger till grund för beslutet.

2.5 Vi utebliven betalning förbehåller sig Advokatfirman rätten att avvakta fortsatt handläggning av uppdraget eller att frånträda uppdraget i sin helhet.

2.6 Advokatfirman äger i övrigt rätt att frånträda uppdraget i sin helhet i de fall som anges i Advokatsamfundets vägledande riktlinjer för god advokatsed.

3 Identifikationskontroll

3.1 Advokatfirman är enligt lag skyldig att inhämta handlingar som styrker klientens identitet och ägarförhållanden för vissa ärenden. Advokatfirman kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. En sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har påbörjats. Dessutom kan informationen och dokumentationen om medel och andra tillgångars ursprung komma att inhämtas. Om Advokatfirman inte erhåller begärd dokumentation kan Advokatfirman, enligt lag, vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget.

3.2 Advokatfirman är, enligt lag, skyldig att anmäla misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Polisen. När misstanke finns om sådan verksamhet är Advokatfirman förhindrad att underrätta berörda om misstanken samt om att anmälan till Polisen har gjorts eller kan komma att göras. När misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism föreligger är Advokatfirman skyldig att avböja eller frånträda uppdraget.

3.3 Advokatfirman är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som mottagits eller inhämtats i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom att information inhämtas av Advokatfirman från privata och offentliga register. Personuppgifterna behandlas för administration och fullgörande av uppdraget samt för åtgärder som krävs innan uppdrag accepteras. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

3.4 Vid anlitande av Advokatfirman anses klienten, i förevarande fall genom sina företrädare eller huvudmän, ha samtyckt till att Advokatfirman samlar in, lagrar och använder inhämtade personuppgifter för de ändamål som anges i 3.1 och 3.3. Frågor om behandling av personuppgifter och begäran om utfående av information om vilka personuppgifter som behandlas, kontakta Advokatfirman på info@jernryd.se eller gå in på www.jernryd.se .

4 Arvode, utlägg och fakturering

4.1 Advokatfirman debiterar ett skäligt arvode i enlighet med Advokatsamfundets regler. Normalt gäller löpande timarvode, vilka vanligen justeras årsvis.

4.2 Fast pris lämnas efter särskild och skriftlig överenskommelse.

4.3 Advokatfirman kan komma att begära förskottsbetalning. Förskottsbetalningen används då för att reglera framtida fakturor och beloppet finns fram tills dess på företagets klientmedelskonto. Förskottsbetalningen utgör inte en uppskattning eller begränsning av totalkostnaden för uppdraget. Advokatfirman kan i vissa fall begära en á conto betalning för att täcka för löpande utgifter som uppstår i samband med ärendet.

4.4 Utlägg för klientens räkning faktureras omgående. Vid större utlägg förbehåller sig Advokatfirman rätten att förskottsvis kräva betalning från klienten.

4.5 Advokatfirman fakturerar månatligen för nedlagt arbete om inte annan avtalats.

4.6 Faktura förfaller till betalning senast 30 dagar efter fakturadatum.

4.7 Resekostnader inom Lunds innerstad faktureras ej. I övrigt svarar uppdragsgivaren för skäliga rese- och logikostnader.

4.8 Utöver arvode och utlägg för klientens räkning kan mervärdesskatt tillkomma i de fall Advokatfirman är skyldig att debitera för det.

5 Befogenhet

5.1 Advokatfirman får anlita externa rådgivare först efter klientens skriftliga eller muntliga medgivande.

5.2 Kostnaden för anlitandet av externa rådgivare av Advokatfirman belastar klienten så som ett utlägg.

5.3 Advokatfirman får för er räkning vidta de åtgärder som anses nödvändiga eller önskvärda för uppdragets utförande och även på andra sätt ådra er skäliga kostnader.

6 Rättsskydd

Klient som innehar rättsskyddsförsäkring har i vissa fall rätt att ur försäkringen få ersatt hela eller delar av sina advokatkostnader och utlägg enligt försäkringsvillkoren. Sådan försäkring kan finnas i hem-, villa-, bil- eller företagsförsäkring, men kan även ha tecknats av bransch- eller intresseorganisationer. Ni bör därför omgående undersöka om rättsskyddsförsäkring kan vara aktuell just i Ert fall och upplysa handläggande advokat/jurist härom. I sådan försäkring kan ersättningen vara begränsad till visst maximibelopp efter avdrag för självrisk eller till viss timtaxa. Avtal kan ingås om en högre ersättning vilket innebär att Ni svarar för den tilläggskostnaden. Handläggande advokat/jurist ombesörjer ansökan om rättskydd.

Även om Ni är berättigad till ersättning ur Er rättsskyddsförsäkring äger advokatfirman rätt att debitera löpande arvode i enlighet med advokatfirman sedvanliga arvodesnormer och avräkna vad som må inflyta från rättsskyddsförsäkring. Ni är således betalningsansvarig för skillnaden mellan advokatfirmans fakturerade ersättning och vad som må ersättas av rättsskyddsförsäkringen. Eventuellt tilläggsbelopp meddelas särskilt.

7 Rättshjälp

Klient kan i vissa ärenden vara berättigad till allmän rättshjälp beroende av årsinkomst och andra villkor som fastställts av Domstolsverket, varvid gäller särskilda regler för fastställande av ombudsarvode. Om Ni tror Er vara berättigad till allmän rättshjälp är det av vikt att Ni omgående upplyser härom. Handläggande advokat/jurist ombesörjer ansökan om rättshjälp. Ni har att medverka med begärda uppgifter till denna ansökan. Särskild rådgivningsavgift skall enligt villkoren erläggas.

8 Immateriella rättigheter

8.1 Med immateriella rättigheter avses affärshemligheter och alla andra immateriella rättigheter. Vidare avses dokumentation och annan konkret information eller data som kan hänföras till Advokatfirmans uppdrag.

8.2 Äganderätten och andra immateriella rättigheter som hänför sig till sådant material som Advokatfirman producerar eller tillhandahåller klienten med anledning av uppdraget tillfaller Advokatfirman om inte annat skriftligen avtalas.

9 Handlingar/dokument

9.1 Originalhandlingar/dokument som klient överlämnar i uppdraget återlämnas på begäran efter det att uppdraget upphört.

9.2 Advokatfirman kommer efter avslutat uppdrag att arkivera i huvudsak samtliga handlingar som inkommit eller uppkommit under uppdraget i enlighet med lag och god advokatsed.

10 Sekretess

10.1 Advokatfirman lyder under Advokatsamfundets regler för god advokatsed om tystnads- och diskretionsplikt. Båda parter förbinder sig att, under den tid uppdraget löper och därefter, inte utelämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som är att betrakta som en affärs- eller yrkeshemlighet. Undantag kan gälla om särskilt samtycke har lämnats.

11 Ansvarsbegränsningar

11.1 Advokatfirman ansvarar endast för skada som uppkommit till följd av fel eller försummelse vid uppdragets utförande.

11.2 Advokatfirman ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av att ett angivet råd eller arbetsresultat används för annat ändamål eller i annat sammanhang än för vilket rådet eller resultatet har givits eller tagits fram.

11.3 Ansvaret är begränsat till det belopp som kan utfås från Advokatfirmans ansvarsförsäkring.

12 Uppsägning

Ni har rätt att säga upp uppdragsavtalet. Vid uppsägning eller frånträdande måste Ni betala för det arbete och de kostnader vi haft t.o.m. dagen för uppdragets upphörande.

13 Tvist

13.1 Tvist med anledning av uppdragsavtalet ska avgöras av allmän domstol. Tvister och andra frågeställningar regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

14 Kommunikation

Advokatfirman kommunicerar med klienter per e-post vilket ibland kan innebära risker. Advokatfirman påtar sig inte tar något ansvar för skador som kan uppstå av sådan kommunikation. Advokatfirman ber Er därför att meddela om Ni vill att kommunikation per e-post undviks. Ni uppmanas även att kontrollera att särskilt betydelsefull e-post kommer fram till rätt mottagare.

15 Klagomål

15.1 Om en klient av någon anledning inte är nöjd med handläggningen av sitt ärende ska klienten i första hand meddela sin ansvarige jurist detta. Om det därefter kvarstår något missnöje som inte kan redas ut, ska klienten meddela detta till advokatfirmans ledning. Om missnöjet därefter kvarstår kan klienter som också är konsumenter under vissa förutsättningar få klagomålet prövat av Konsumenttvistnämnden hos Sveriges Advokatsamfund.

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.se

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter. Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm. Telefon: 08-459 03 00.