Integritetspolicy – Advokatfirma Sven Jernryd AB

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatfirma Sven Jernryd AB är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter ** avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdrag förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Har du skickat mail till oss i något pågående eller blivande ärende kommer vi att spara mailet internt (inte på webb) i vårt mailprogram men utan att behandla det på annat sätt än att vi associerar det till visst ärende.

Uppgifterna kan dock komma att användas för statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Dina i epost förekommande uppgifter kommer inte att användas för marknadsföringsändamål.

De uppgifter du lämnat i mail anser vi oss i fritt kunna använda inom ramen för vår verksamhet, så länge uppgifter om din person inte röjs. Även sådan användning sker dock mycket restriktivt, bara inom ramen för vår verksamhet och inte för marknadsföring. Vad gäller dina personuppgifter kommer dessa inte alls att lämnas till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata klientens, i det ärende som är aktuellt, rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall och efter samråd med dig vi anlitar behöver använda ditt namn eller de uppgifter du lämnat när vi anlitar tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna kan också inom ramen för vårt uppdrag komma att lämnas ut till domstolar eller myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata en klients rättigheter.

Ditt mail sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirma Sven Jernryd AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas för statistik och riskhantering sparas under en tid om tre år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirma Sven Jernryd AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info(at)jenryd.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirma Sven Jernryd AB, Box 1163, 221 05  Lund, Tel 046-211 75 40.

**allt är inte personuppgifter utan definitionen lyder:

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.