Allmän affärsjuridik är ett samlingsnamn på all den juridik som ett företag stöter på i sin vardag.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom den familjerätten. Området omfattar bl.a. äktenskapsskillnad, frågor om bodelning, kvarsittningsrätt till bostad, underhållsbidrag till make/maka m.m. Vi åtar oss uppdrag som ombud, bodelningsförrättare samt upprättar familjerättsliga avtal, äktenskapsförord, framtidsfullmakter, gåvobrev, reverser m.m.

Fastighetsrätt är det rättsområde som handlar om regler som rör fast egendom, ägarfrågor och fastighetens nyttjande, dvs. fastighetens användande.

Svensk rätt skiljer på hyra av en lägenhet som ska användas som privatbostad och hyra av en lägenhet som ska användas som lokal.

Den som hyr en bostadslägenhet har en särskilt skyddsvärd ställning gentemot sin hyresvärd. Detta kan jämföras med konsumentskydd.

Om två eller fler parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål.

Vi är behjälpliga vid upprättandet av bl.a. testamenten men är även anlitade som ombud och boutredningsmän i samband med arvsrättsliga tvister.

Vi har stor erfarenhet av uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare .

 

Avveckling av ett företag genom att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna.

Ärenden som rör lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Det juridiska område som koncentrerar sig på regler kring avtals uppkomst, tolkning, förändring och upphävning som är gemensamma för alla avtalstyper.​

Ersättningsrätt är en gemensam klassificering för de rättsområden som reglerar ramarna för utomobligatoriskt skadestånd (skadeståndsrätt) och försäkringar (försäkringsrätt).

Vi åtar oss ärenden som rör uppehållstillstånd och andra migrationsrättsliga frågor.